Ovih dana iz tiska je izašla nova knjiga pjesama “Prostorvrijeme i krik”, Zdravka Kordića. Zdravko je Kordić još jednom potražio riječi kako bi ispjevao kružnicu u kojoj početak se dodiruje s koncem i zatvara krug u kojem još uvijek živi neka neobjašnjiva stalnica istosti koja unatoč svim mijenama odoljeva razvalinama i vjetru, vremenu i nedaćama.

Nova zbrka Prostorvrijeme i krik u sebe spaja pjesničke početke i najnovija razmatranja pojavnosti u nadi da se ona vremenitoprostorna dā jednom zauvijek sažeti u točku koja je smisao koji se dodiruje uspravnicom koja oduvijek teži dosegnuti nedosegnuto.

Zbirka ne može pobjeći od poetike samog pjesnika, od onog ispjevanog i pisanoga  o stvaralaštvu drugih  pjesnika i mislitelja. Od Šimića do Heidegera i natrag: od pojavnog koje je nevrijeme bitka do metafizičkog koje bi, gle strave, moglo se tumačiti i kao vrijeme nebitka. U stalnoj potrazi za čvrstim osloncem s kojega bi se moglo pomaknuti svijet. Svaka pustolovina počinje prije putovanja.

TEKST POGOVORA

 

Marko TOKIĆ

(Uz knjigu pjesama „Prostorvrijeme i krik“)

ZDRAVKO KORDIĆ: POJAVNO I ONO IZA

Trudio sam se ne hvatati eksplicitno nego „uloviti“, ako je ikako moguće, implicitno u samom tekstu.

Drukčije bi mi, vjerojatno, bilo jednostavnije. Ovako je pogrješka, moguće je, izvjesnija; ali mi je potraga draža.

(M. Tokić)

Pokušavam u onome što je prethodilo dotaći poetiku na kojoj izniče ono što se upravo rađa. Biram kako bih utemeljio vlastiti govor:

S onu stranu imenovanja i s onu stranu latica u cvatu.

(„Put smrti“ u zbirci „Zipka i smrt“).

Neizrecivo. U pojavnom. I izvan jezika. Samo se jezikom može naslućivati, dozivati i doticati u sretnim trenucima postignuća jezične čarolije koja neizrecivo izriče, o nedokučivom pjeva i žuđeno sanja.

 Jezik  je kuća bitka davno je domislio jedan njemački filozof a Kordić k tomu pridodaje da sve što jest: i pojavno i ono izvan njega još uvijek nije dovršena cjelina i ukupna stvarnost nego tek uvjet govora o onome što se tek ima dotaknuti, i zato je slutnja s one strane imenovanja jednako opojna kao mogućnost da se ljepota doživi i izvan neupitne ljepotonosne pojavnosti (latice u cvatu) pa makar samo kao miris koji ostaje, treperi i pjeva o onome što je bilo i više nije (kada prozaičnim govorom potrošenih metafora ostaju samo sjećanje i uspomene). Ali, kao i sve što dopire do svijesti puninom postojanja tek odsutnošću ostvaruje punu prisutnost i, paradoksalno, što više nije (nestaje iz pojavnog i ostvaruje se tek kao svijest o onome što je bilo) sve više jest sama svoja bit. Nakon zipke smrt Nakon zipke smrt

(„Muškost“ u „Zipka i smrt“).

Iza ispjevane pjesme ostaje tek muk, tišina, rječitija od riječi. Bubanj koji udara zastaje, bubanj koji udara… Koji bubanj? Ničega nema… Samo tišina. Muk. Smrt kao kraj. Odsutnost života koja slavi život, tako kratak, tako jedva uhvatljiv. Zauvijek sačuvan u velikom slavlju života (Nakon zipke smrt). Života kao da i nema. Neizrečen. Ali sve što pjesma pjeva, sve što ona slavi trenutak je postojanja, uzdignut do nemogućnosti da se izrekne u punini dosegnute veličine: snage i ljepote  postojanja, bljeska svjetla u crnilu noći. Na vršku smrče kos utonuo u crnilo noći.

 

IZ ŽIVOTOPISA ZDRAVKA KORDIĆA

 

Zdravko KORDIĆ rođen je 29. rujna 1955. g. u Tihaljini (općina Grude – Hercegovina). Pučku školu završio je u Tihaljini, Gimnaziju u Ljubuškom.

Završio je studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu odslušao je poslijediplomski kolegij „Suvremena filozofija i suvremeni marxizam“, te položio sva četiri četverosemestralna ispita, prijavio magistarsku tezu – ali zbog bolesti u obitelji napušta daljnji studijski rad.

Živi i radi u Mostaru.

Prvotno je počeo pisati pjesme, još 1973. g. dobiva nagradu „Šimićevih susreta“ za ciklus pjesama mladih pjesnika, a iste je godine uvršten u „Panoramu hercegovačkoga pjesništva“ u sarajevskom časopisu „Lica“, koju je priredio današnji akademik Enes Duraković. Pjesme su mu prevođene na njemački, engleski, talijanski, turski, poljski i makedonski jezik.

Objelodanjivao je u mnogim časopisima, pored pjesama – oglede, kritiku, estetiku – između ostalih – u „Vjesniku“, „Oslobođenju“, „Hrvatskom slovu“, „Forumu“ (časopisu HAZU), „Republici“ (časopisu DHK), „Licima“, „Životu“, „Odjeku“, „Oku“, „Motrištima“, „Osvitu“, „Književnoj Rijeci“, „Hrvatskim obzorjima“, „Maruliću“, „Kani“, „Glasu Koncila“, itd.

Utemeljitelj je i predsjednik Matice hrvatske u Mostaru – od 1996. do 1998., jedan je od obnovitelja HKD „Napredak“ u Mostaru – 1990. g., predsjednikom je Društva hrvatskih književnika HB – od 1997. do 2005. g. Uredio je 16. brojeva časopisa „Osvit“, bio je utemeljiteljem i suurednikom časopisa „Motrišta“ (11. brojeva), bio je urednikom edicije „Suvremena pitanja“ i „Gral“ u mostarskom ZIRAL-u.

Članom je Društva pisaca BiH, Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Društva hrvatskih književnika (Zagreb), Hrvatskog filozofskog društva (Zagreb). Utemeljiteljem je Hrvatskog intelektualnoga kruga ‘04 – koji je djelovao u sklopu DHK HB.

Radio u Sarajevu, Grudama, Jablanici i Mostaru. Držao predavanja od Stockholma, Zagreba, Rovinja, Splita, Dubrovnika, Sarajeva, Mostara… te predstavljao na stotine knjiga književnoga i filozofskoga sadržaja. Objelodanjene knjige – pjesama:

Svjetlost snovidjela – Sarajevo, 1980. i Rijeka, 2005.

Plavet i pretkazanje – Sarajevo, 1984. i Rijeka, 2006.

Tragovi i snovi – Mostar, 1987. i Rijeka,2006.

Vrtovi otajstva – Sarajevo, 1992. i Rijeka, 2006.

Miris olovne kiše – Mostar, 1994. i Rijeka, 2006.

Zipka i smrt – Mostar-Zagreb/K. Krešimir/, 1999. i Rijeka, 2006.

Svjetlost, plodovi praha – Izabrane pjesme, Ceres, Zagreb, 1996. /predgovor akademik Stamać/.

Kuća i krik, Mostar, 2001.

Putovanje/ Stari hrast – Alfa, Zagreb, 2004. /pogovor B.

Petrač/.

Unutarnji svemir – Zageb-Sarajevo, 2008. /pogovor N. Nekić i B. Prosenjak/.

Uviranja, Mostar, 2012. /pogovor M. Kljajo-Radić/.

Objelodanjene knjige zbornika, antologija:

Mnogoglasje – suvremeno hrvatsko pjesništvo BiH / s K. Šegom/ – Mostar, 2000. (Osvit, – 1.-2.)

Jezik i hrid – pisana rije članova DHK HB – Zagreb-Mostar, 2005.

Hrvatske marijanske pjesme – Široki Brijeg-Zagreb, 2006. /Predgovor: Obuhvatnost marijanskoga pjesništva – objelodanjeno kao separat „Bosne franscicane”, 2006./.

Dreams dreamt long ago /V. Grubišić, Z. Kordić, K. Šego/ – Croatian Schools of America&Canada, 2009. /dvojezično – Davno sanjani snovi/.

Objelodanjene književnokritičke, estetičke i filozofske knjige:

Iz umjetnosti pjesništva /književni prikazi i članci/, Zagreb, 1995.

Stoljetna kuća ništavila, Mostar, 1997.

(P)ogledi iz suvremenosti, Mostar, 2000.

Ogledi i prosudbe – Mostar-Zagreb, 2004./ Tekstovi: Proslov suvremenom hrvatskom pjesništvu BiH- predavanje na II. međunarodnoj kroatološkoj konferenciji „Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu“; Šop i Bosna: prva i posljednja načela – predavanje na „Šopovim susretima“; Ramski iliti bosanski put zbiljnosti – promišljanje na tragu „Puta bez sna“Ivana Aralice – predavanje na danima MH, Mostar.

Ars poetica Janka Bubala (putovanje od iluminoznoga do i preko apokaliptičkoga), Mostar-Zagreb, 2005.

Književnost i kulturna politika, Zagreb-Mostar-Grude, 2006. Tekst – Kratki opis položaja hrvatskih kulturnih i prosvjetnih ustanova i hrvatskoga jezika sada i ovdje — u BiH; objelodanjen u „Nacionalne vrijednosti u gospodarskom razvoju – hrvatske nacionalne vrijednosti u europskim integracijama“ MH i Domagojeva zajednica, Zagreb, 2005. str. 291. – 294.

Ne/skrivenost, Zagreb-Mostar, 2007.

Pojavno i metafizičko u poeziji A. B. Šimića (Od brijega do zvijezda), Zagreb-Mostar, 2013.

O starini i sudbini, Grude – Zagreb, 2014. Igra i filozofija jezika, filozofski tekst „Suvremena pitanja – 11.-12. studeni, 2011., Mostar, str. 268.-272., objelodanjen i u Osvitu iste god. Šimićevo traganje za transcendentnim /UDK 821.163.42 (497.6)09 A.B. Šimić – izvorni znanstveni članak/ – Motrišta, 61., 2011., str. 87. – 99.

Nevrijeme bitka//vrijeme nebitka, Zagreb – Mostar, 2017.

Objelodanjeni zbornici o Z. Kordiću:

Šumovi vremena – zbornik kritika i razgovora; Naklada DHK HB, Mostar, 2003. /224. str./.

Šumovi vremena, II. – zbornik kritika, IFS – HZ HB, Za-greb – Mostar, 2008. /288. str./.

Šumovi vremena, III. – zbornik kritika o stvaralaštvu Zdravka Kordića, Zagreb – Mostar, 2016. /103. str./.

Sudjelovao je na „Vidoškoj pjesničkoj noći“ nekoliko puta – a posljednji put  2016, te na „Humskim večerima poezije“

(čiji je i utemeljitelj).

Tekst u „Motrištima“, br. 91., 2016., „Filozofski ulomci i zapamćenja“. Upravo je objelodanio – Izvorni znanstveni tekst u „Osvitu“ – 85-86., Mostar, 2016., str. 191.-215. – „Kultura: njezine bitne odredbenice, proizvodnja kulture“.

U međuvremenu o njemu su pisali: Fabijan Lovrić, Marina Kljajo-Radić, Sonja Jurić, Vlado Vladić, Mario Bušić, Miljenko Stojić, Katarina Brbora. Sam je objelodanjivao radove od početka 2013. do početka 2014. u Osvitu, Motrištima i Hrvatskom slovu, kao i u 2015. i 2016. g.

Vanjski je suradnik sveučilišta Hercegovina – Fakulteta društvenih znanosti Milenka Brkića – Bijakovići – Međugorje.

Redovitim je članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Mostar – BiH.

Radio je kao prosvjetni djelatnik; savjetnik u Zavodu za školstvo, te kao stručni suradnik za prosvjetu i kulturu hrvatskoga člana Predsjedništva BiH.

Nagrađivan – „Šimićeva nagrada“ za knjigu „Zipka i smrt“, Mostar-Zagreb, 1999. godine; Nagrada Terra tolis, 2013., Zahvalnica MH, Mostar; Povelja HDZ-a BiH, itd.

Na Filozofskom fakultetu u Mostaru – „Jezici i kulture u kontaktu“ – na poslijediplomskom studiju, odsjeku filozofije – doktorirao tezom „Pojavno i metafizičko u poeziji A.B. Šimića (Od Brijega do zvijezda)“. Disertacija je dovršena u travnju 2012. g. a obranjena početkom 2013. g.